Regulamin

 1. PRZEDMIOT UMOWY

Poniższy Regulamin charakteryzuje zasady funkcjonowania oraz zasady korzystania z Serwisu www.chcemywiedziec.pl

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na przestrzeganie zapisów Regulaminu. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się z treścią Regulaminu, nie powinni korzystać z Serwisu.

Regulamin wchodzi w życie w chwili jego ogłoszenia, tj. 20.02.2014 r.

Regulamin dostępny jest na stronie www.chcemywiedziec.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, nie informując o tym Użytkowników Serwisu. Po opublikowaniu i wejściu w życie nowego Regulaminu, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników Serwisu.

2. DEFINICJE

Administrator –  YANDERE MEDIA z siedzibą w Poznaniu, NIP 782-201-27-19 REGON 301496070

Baza Artykułów – miejsce w Serwisie, w którym Redakcja publikuje swoje posty.

Dane osobowe – informacje, służące zidentyfikowaniu osoby fizycznej, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Prawa do Serwisu – wszelkie prawa Serwisu i Administratora do dysponowania Treściami, zasobami, stroną wizualną, koncepcją Serwisu, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych, autorskich praw majątkowych, praw ochronnych na znaki towarowych, dóbr osobistych, oraz innych o podobnym charakterze.

Redakcja – osoby prowadzące Serwis, odpowiedzialne za umieszczanie Tekstów w Bazie Artykułów, odpowiedzialne za merytoryczną stronę funkcjonowania Serwisu.

Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady funkcjonowania Serwisu.

Serwis – strona www.chcemywiedziec.pl

Teksty – wszelkie publikowane komentarze, a także artykuły publikowane w Bazie Artykułów.

Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Umowa, jaka zostaje zawarta pomiędzy Stronami, czyli Serwisem www.chcemywiedziec.pl a Użytkownikiem, umożliwiająca świadczenie usług drogą elektroniczną, opisywanych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik – każdy, kto wejdzie na stronę Serwisu www.chcemywiedziec.pl.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wszyscy Użytkownicy, którzy są zainteresowani korzystaniem z Serwisu, powinni być wyposażeni w dostęp do Internetu, sprawną przeglądarkę internetową (w wersjach: Google Chrome 8, Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3, Opera 10, lub nowszych) oraz aktywne konto e-mail. W celu poprawnego funkcjonowania Serwisu konieczne jest także zaakceptowanie plików cookies.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe zapisy dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 883) dostępne są pod wskazanym linkiem (polityka prywatności)

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Każdy z Użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania:

– wszelkich Praw Serwisu (w tym w szczególności przepisów prawa autorskiego, w zakresie osobistych oraz majątkowych praw autorskich do publikowania, zarządzania, dysponowania i eksploatowania publikowanych treści, pochodzących od Redakcji);

– powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz dobrych obyczajów;

– zasad współżycia społecznego;

2. Użytkownik oświadcza, że korzystając z Serwisu nie będzie:

promował innych serwisów, produktów, usług i materiałów reklamowych, które nie pochodzą od partnerów Serwisu; stosował spammingu; działał na szkodę Serwisu, oraz pozostałych Użytkowników; prowokował do kłótni i negował zasady współżycia społecznego; kopiował w części lub w całości materiały należące do Serwisu bez uprzednio uzyskanej w tym zakresie zgody.

3. Korzystanie z zasobów Serwisu jest bezpłatne, pod warunkiem poszanowania praw autorskich (majątkowych i osobistych), prawa do znaku i koncepcji, a w razie cytowania któregokolwiek Tekstu, odniesienia się do dokładnego linku, kierującego do źródła myśli.

6. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

1. Wszelkie Prawa do Serwisu, dotyczące jego zasad funkcjonowania, realizowanych przez niego zadań, publikowanych materiałów, w szczególności w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, znaków towarowych, należą do Administratora Serwisu i mogą być zarządzane wyłącznie przez niego. Naruszenie tych praw przez Użytkownika jest jednoznaczne z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich.

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne, awarie Serwisu, problemy z dostępem do sieci Internet, sytuacje losowe, w tym działania siły wyższej, uniemożliwiające korzystanie z Serwisu.

3. Dokładamy wszelkich starań, aby umieszczane materiały (w szczególności o charakterze wizualnym) zaspokajały prawa autorskie ich właścicieli, ale zdajemy sobie sprawę, że mogą zaistnieć przypadki, kiedy tak nie będzie – prosimy wtedy o kontakt – w celu wyjaśnienia sprawy, uzyskania zgody na publikację lub usunięcia zamieszczonych na stronie materiałów.

7. PRZEPISY KOŃCOWE

1. W zakresie nie uregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Serwis jak i jego Regulamin podlegają polskiemu prawu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).

3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą każdorazowo publikowane na stronie Serwisu w sposób jednolity.

4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  03.11.2015 (ostatnia aktualizacja)